Skip to content

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden & wettelijke informatie

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites https://www.letitbeer.be , https://www.coucoubier.be en https://www.libidus.be (“de websites”). Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van DE PAEPE G. NV. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van DE PAEPE G. NV (zie hieronder), dan vragen wij u de websites niet te gebruiken.

DE PAEPE G. NV behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de websites. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar op de websites.

Juridische informatie

De websites zijn gecreëerd door DE PAEPE G. NV en worden beheerd door DE PAEPE G. NV, Hogeheerweg 24 A, 9051 Gent, info@letitbeer.be, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0450.638.442.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat de websites van DE PAEPE G. NV teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en DE PAEPE G. NV of derden toebehoren.

DE PAEPE G. NV staat u toe om de informatie die op of via deze websites worden aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DE PAEPE G. NV de informatie, die op of via de websites worden aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

Ongeoorloofd gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe u toegang krijgt via de websites, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de websites waardoor de websites wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de websites wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

Aansprakelijkheid

DE PAEPE G. NV neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de websites worden geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. DE PAEPE G. NV biedt de websites aan “zoals ze is”, zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met DE PAEPE G. NV.

De informatie op de websites wordt periodiek gewijzigd. DE PAEPE G. NV behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de websites.

Indien er via de websites rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat DE PAEPE G. NV hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

DE PAEPE G. NV is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door DE PAEPE G. NV zelf op de websites werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de websites geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. DE PAEPE G. NV is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website. Voor de technische realisatie van de websites wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. DE PAEPE G. NV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de websites en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de websites, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data.

Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden.

DE PAEPE G. NV is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt vanop de website. Wij oefenen geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat DE PAEPE G. NV de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen DE PAEPE G. NV en de eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy- en veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door DE PAEPE G. NV wordt gevolgd.